Śląska Izba Turystyki to izba gospodarcza działająca na rynku 30 lat. Skupia w swoich szeregach organizatorów turystyki (biura podróży), przewoźników, hotelarzy, restauratorów, pilotów i różnego rodzaju atrakcje turystyczne.
Cele i zadania ŚIT to:
– wspieranie członków Izby w rozwiązywaniu kwestii ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji gospodarczych,
– inicjowanie zmian i opiniowanie przepisów prawa dotyczących turystyki międzynarodowej, krajowej oraz przewozu osób,
– upowszechnianie wiedzy z zakresu przedmiotu działania zrzeszonych w Izbie podmiotów,
– inicjowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu świadczonych usług,
– kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej,
– współdziałanie w zakresie tworzenia wspólnego systemu doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia kadr.